TYLDA

Realizowane projekty


TYLDA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego uniwersalnego systemu telematycznego wykorzystujšcego rozwišzania oparte na Blockchain oraz szyfrowaniu danych za pomocš procesora kryptograficznego"

w ramach działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œlšskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, którego efektem będzie zaawansowany system telematyczny, służšcy do monitorowania wszelkiego rodzaju pojazdów, wykorzystujšcy innowacyjne rozwišzania bezpieczeństwa przechowywania i przekazywania danych (pojazd – serwer – końcówka klienta) oparty na technologii Blockchain oraz sprzętowym szyfrowaniu danych za pomocš technologii kryptograficznej, zgodnego z koncepcjš WEB 3.0. W wyniku przeprowadzonych w projekcie prac powstanie rozwišzanie o niespotykanym na œwiecie dotychczas poziomie bezpieczeństwa w szczególnoœci do zastosowań w firmach z sektora transportowego działajšcych w branży security, jednostki mundurowe i rzšdowe, sektor bankowy oraz pozostałe firmy z sektora transportowego, które odpowiedzialne sš za przewóz wysokowartoœciowych ładunków. Powstanie produkt o silnym potencjale eksportowym, który będzie posiadał przewagi technologiczne nad obecnie stosowanymi rozwišzaniami.

Całkowita wartoœć projektu: 5 505 562,40 PLN

Wartoœć wkładu z Funduszy Europejskich: 4 249 207,84 PLNSzanowni Państwo,

Tylda Sp. z o.o. od wrzeœnia 2012r będzie realizować  projekt

„ Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
z Partnerami”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-006/12

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oœ priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjnoœci gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 TYLDA sp. z o.o. realizuje projekt "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego uniwersalnego systemu telematycznego wykorzystującego rozwiązania oparte na Blockchain oraz szyfrowaniu danych za pomocą procesora kryptograficznego"

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, którego efektem będzie zaawansowany system telematyczny, służący do monitorowania wszelkiego rodzaju pojazdów, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa przechowywania i przekazywania danych (pojazd - serwer - końcówka klienta) oparty na technologii Blockchain oraz sprzętowym szyfrowaniu danych za pomocą technologii kryptograficznej. W wyniku przeprowadzonych w projekcie prac powstanie rozwiązanie o niespotykanym na œwiecie dotychczas poziomie bezpieczeństwa w szczególnoœci do zastosowań w firmach z sektora transportowego działających w branży security, jednostki mundurowe i rządowe, sektor bankowy oraz pozostałe firmy z sektora transportowego, które odpowiedzialne są za przewóz wysokowartoœciowych ładunków. Powstanie produkt o silnym potencjale eksportowym, który będzie posiadał przewagi technologiczne nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami.
Tylda sp. z o.o. jako Partner Techniczny wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako Liderem Projektu (Operator) realizują projekt pn.: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II". Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim oraz mieście Zielona Góra. Nabór wniosków i obsługa rozliczeń w ramach projektu odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Informacja o aktualnym naborze znajduje się na stronie Operatora: https://www.bony.region.zgora.pl

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim. Z usług rozwojowych nie mogą korzystać pracownicy (osoby fizyczne) niezależnie od aktualnego miejsca zatrudnienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły udział w usługach rozwojowych dofinansowanych w ramach projektów z Działania 6.5 RPO Lubuskie 2020 w latach 2017-2019. Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50 lat i więcej oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z maturą włącznie).

NA CO?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych:
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
- dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 80%);
- dla małego przedsiębiorstwa - 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 80%);
- dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
- przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Nowa Sól, Żagań, Żary),
- przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
- usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
- mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
- małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
- średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN,
Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika: 10 000,00 PLN,
Poziom dofinansowania wszystkich usług rozwojowych dla jednego pracownika nie przekracza 10 000,00 PLN (jest to jednoznaczne z limitem dofinansowania na 1 pracownika w kwocie maksymalnie  10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy jednego nie powtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm).

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  
2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ARR S.A. ) - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
4) Niezwłocznie po podpisaniu Umowy wsparcia, a jednocześnie nie później niż na 3 dni robocze przez złożeniem do Operatora Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych, Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Systemie informatycznym PSF skan Oświadczenia Uczestnika projektu wszystkich pracowników oddelegowanych na usługi rozwojowe oraz skany umów o pracę/umów cywilno-prawnych ww. osób.
5) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
6) Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych wraz z załącznikami, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony rozwojowe.
7) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
8) Dostawca usług dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
9) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.


Tylda sp. z o.o. jako Partner Techniczny wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo - Handlową jako Liderem Projektu (Operator) realizują projekt pn.: "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim - edycja II".
Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie gorzowskim w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.
Nabór wniosków i obsługa rozliczeń w ramach projektu odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Informacja o aktualnym naborze znajduje się na stronie Operatora: https://bony.ziph.pl/

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).
Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach bonów szkoleniowych/ rozwojowych (w ramach Działania 6.5 RPO-L2020) w województwie lubuskim.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50+ oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. co najwyżej wykształcenie średnie).

NA CO?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów szkoleniowych.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
- dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 80%);
- dla małego przedsiębiorstwa - 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 80%);
- dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa - 70%).
Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
- przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Słubice) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Międzyrzecz),
- przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
- usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
- mikroprzedsiębiorstwo: 20 tys zł
- małe przedsiębiorstwo: 30 tys zł
- średnie przedsiębiorstwo: 60 tys zł
Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika: 10 tys zł

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
4) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
5) Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
6) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
7) Instytucja szkoleniowa dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
8) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.
back